Nghị định 38/2012 chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Nghị định 38/2012 chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Chia sẻ:

Ngày 25 tháng 04 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen; cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhận khẩu, xuất khẩu; ghi nhãn thực phẩm; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân các cấp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2012.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Quyết định 38/2008: mức tối đa của Melamine nhiễm chéo t... Ngày 11 tháng 12 năm 2008  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT về việc ban hành quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm và không áp dụng với bất kỳ trường hợp nào cố ý cho melamine vào thực phẩm.  Bộ Y khẳn...
QCVN 4-15:2010/BYT về chất xử lý bột dùng làm phụ gia th... QCVN 4-15:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 44/2010/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y...
Quyết định 3742/2001: các chất phụ gia thực phẩm được ph... Ngày 31 tháng 8 năm 2001 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT về việc ban hành quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả thực phẩm nhập khẩu và phụ gia nhập khẩu bắt buộc áp dụng đối ...
Thông tư 28/2012 về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy... Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt đ...
Thông tư 24/2013: Quy định mức tối đa dư lượng thuốc thú... Bộ Y tế ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm dựa trên một số nội dung của Luật an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn của Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex ngày 14 tháng 8 năm 2013 và có ...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT