Quy định đo lường đối với hàng đóng gói sẵn - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Quy định đo lường đối với hàng đóng gói sẵn

Chia sẻ:

Quy định hiện nay quy định những yêu cầu về đo lường đối với hàng hoá được ghi nhãn và đóng gói với lượng định mức bằng nhau theo khối lượng hoặc thể tích (sau đây gọi tắt là hàng đóng gói sẵn) và dùng để kiểm tra hàng đóng gói sẵn thuộc Danh mục phải quản lý nhà nước về đo lường do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Văn bản này có thể được tham khảo áp dụng đối với hàng đóng gói sẵn không thuộc Danh mục nói trên.

1.2.Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sang bao (chai), đóng gói và buôn bán hàng đóng gói sẵn thuộc Danh mục nói trên (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) phải đảm bảo hàng đóng gói sẵn đúng định lượng theo quy định này.

1.3.Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức việc kiểm trahàng đóng gói sẵn. Việc kiểm tra hàng đóng gói sẵn được thực hiện tại doanh nghiệp.

1.4.Những thuật ngữ sử dụng trong quy định này được hiểu như sau:

1.4.1.Hàng đóng gói sẵn là hàng hoá được định lượng và đóng gói không có sự chứng kiến của khách hàng.

1.4.2.Lượng định mức (Qn) của đơn vị hàng đóng gói sẵn là lượng hàng hoá được ghi trên bao bì.

1.4.3.Lượng chứa thực (Qr) của đơn vị hàng đóng gói sẵn là lượng thực của hàng hoá chứa trong bao bì; trường hợp đóng gói theo khối lượng là khối lượng tịnh, theo thể tích là thể tích tịnh.

1.4.4.Lượng chứa tối thiểu cho phép (Qmin) của đơn vị hàng đóng gói sẵn là hiệu số giữa lượng định mức (Qn) và giới hạn thiếu cho phép (T) đượcquy định trong Bảng 1.

1.4.5.Đơn vị hàng đóng gói sẵn không phù hợp (gọi tắt là đơn vị không phù hợp) là đơn vị hàng đóng gói sẵn có lượng chứa thực (Qr) nhỏ hơn lượng chứa tối thiểu cho phép (Qmin).

1.4.6.Lô hàng đóng gói sẵn (gọi tắt là lô) là tập hợp các đơn vị hàng đóng gói sẵn cùng một lượng định mức được đóng gói trong cùng một điều kiện.

1.4.7.Cỡ lô (N) là số đơn vị hàng đóng gói sẵn có trong lô.

Tại Doanh nghiệp thực hiện việc sang bao (chai), đóng gói, cỡ lô được tính bằng số đơn vị hàng đóng gói sẵn của một đợt nhập kho nhưng không quá 10.000 đơn vị. Tại Doanh nghiệp sản xuất, cỡ lô được tính bằng sản lượng của dây chuyền đóng gói trong một giờ; trường hợp này cỡ lô có thể lớn hơn 10.000 đơn vị.

1.5.Hàng đóng gói sẵn phải được ghi nhãn theo quy định của pháp luật hiện hành về ghi nhãn hàng hoá.

2. Yêu cầu về đo lường

2.1 Giới hạn thiếu cho phép

Giới hạn thiếu cho phép của đơn vị hàng đóng gói sãn có lượng định mức Qn được qui định trong bảng 1 dưới đây:

Bảng1.

            Lượng định mức (Qn) Giới hạn thiếu cho phép T (*)
(g hoặc mL) Theo phần trăm của Qn theo g hoặc mL
Đến 50 9
Trên 50 đến 100 4,5
Trên 100 đến 200 4,5
Trên 200 đến 300 9
Trên 300 đến 500 3
Trên 500 đến 1000 15
Trên 1000 đến 10 000 1,5
Trên 10 000 đến 15 000 150
Trên 15 000 đến 25 000 1,0
Trên 25 000 2,0

(*) Ghi chú: Giá trị T được làm tròn lên, đến phần mười của g ( hoặc mL) đối với Qn nhỏ hơn hoặc bằng 1 000 g (hoặc mL) và đến hàng đơn vị của g (hoặc mL) đối với Qn lớn hơn 1 000 g (hoặc mL).

2.2.Giá trị trung bình

2.2.1.Khi kiểm tra 100% lô hàng đóng gói sẵn, giá trị trung bình lượng chứa thực Qtb của lô hàng đóng gói sẵn phải không nhỏ hơn lượng định mức Qn.

2.2.2.Khi kiểm tra lô hàng đóng gói sẵn theo phương pháp lấy mẫu, giá trị trung bình lượng chứa thực Xtb của mẫu không được nhỏ hơn trị số quy định dưới đây:

t

Xtb³ Qn – ———— s

n

Trong đó:

-n là số lượng mẫu kiểm tra;

-t là hằng số Student ứng với P = 99 %;

-s là độ lệnh bình phương trung bình lượng chứa thực của các mẫu tính theo công thức sau:

1n

s= ——– ồ (Xi – Xtb)2

n-1 i = 1

VớiXi là lượng chứa thực của đơn vị thứ i trong mẫu.

2.3.Số đơn vị không phù hợp

2.3.1.Khi kiểm tra 100% lô hàng đóng gói sẵn, số đơn vị không phù hợp có trong lô không được lớn hơn 2% của cỡ lô (N); trong đó không có đơn vị hàng đóng gói sẵn nào có lượng thiếu lớn hơn hai lần giới hạn thiếu cho phép.

2.3.2.Khi kiểm tra lô hàng đóng gói sẵn theo phương pháp lấy mẫu, số đơn vị không phù hợp có trong mẫu không được lớn hơn số đơn vị không phù hợp cho phép tuỳ theo phương pháp lấy mẫu.

3. Tiến hành kiểm tra

3.1.Đối với hàng đóng gói sẵn định lượng theo khối lượng:

Xác định khối lượng tịnh của hàng hoá cho từng đơn vị hàng đóng gói sẵn bằng cách cân để xác định khối lượng cả bì sau đó trừ đi khối lượng bì.

3.2.Đối với hàng đóng gói sẵn định lượng theo thể tích:

Xác định thể tích tịnh của hàng hoá cho từng đơn vị hàng đóng gói sẵn bằng phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp.

Phương pháp trực tiếp: Đong chất lỏng bằng phương tiện đong (bình đong định mức, ống đong khắc độ).

Phương pháp gián tiếp: Xác định thể tích hàng hoá bằng cách cân để xác định khối lượng và khối lượng riêng của hàng hoá.

3.3.Phương pháp lấy mẫu để kiểm tra hàng đóng gói sẵn do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần cho các khách... Ban tư vấn luật doanh nghiệp của Việt Tín vừa cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần cho một nhóm cá nhân tại Hà Nội, khách hàng lần này là 4 thành viên muốn chung vốn thành lập công ty cổ phần chuyên tư vấn thiết kế nội thất, đây là một trong các ngà...
Hoàn thành hợp đồng xin giấy phép bán lẻ rượu... Chúng tôi vừa tư vấn cho một cá nhân muốn bán rượu lẻ tại một cửa hàng ở Hà Nội, đây là một trong các tin vui đầu tiên từ ngày hôm nay. Giấy phép bán lẻ rượu được quản lý chặt và cấp phát hạn chế vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quản ...
Trích dẫn các văn bản pháp quy của Việt Nam về website... Trong thời gian vừa qua chủ đề được hỏi trên Việt Tín liên quan rất nhiều tới chuyện bị các cơ quan nhà nước phạt và không hiểu rõ lý do phạt là gì và có liên quan tới trang web của mình như thế nào, nay tôi xin trích dẫn các văn bản luật liên quan tới q...
Thêm một thực phẩm chức năng nhập khẩu được công bố... Thực phẩm chức năng là loại thực phẩm đặc biệt và chịu nhiều sự quản lý từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ công bố lưu hành đều bị vướng mắc, ngày hôm nay Việt Tín cũng vừa tư vấn cho một trường hợp như vậy. Doanh n...
Đăng ký thực phẩm chức năng cho doanh nghiệp tp Hồ Chí M... Chúng tôi sau 1 tháng hỗ trợ cuối cùng cũng hoàn thành các thủ tục cần thiết nhất để đăng ký lưu hành cho sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu cho doanh nghiệp chuyên nhập khẩu tại Hồ Chí Minh. Theo quy định của nhà nước, các sản phẩm liên quan tới thự...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT