Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là một trong những thủ tục cần phải có khi một doanh nghiệp muốn đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực. Tuy nhiên thủ tục này có thể có những thay đổi nhất định do sự đổi nhà đầu tư hay một số điều khoản mới giữa các bên […]