Hồ sơ thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài.

Trong tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp đang dần có xu hướng phát triển không chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia hay một khu vực mà còn mong muốn mở rộng thêm Chi nhánh ra nhiều quốc gia khác nhau. Các doanh nghiệp này khi […]