Thủ tục đầu tư

Vào ngày 26/11/2014 tại kỳ họp thứ 7, Luật đầu tư 2014 đã được chính thức thông qua; luật mới quy định về hoạt động đầu tư được tiến hành tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; luật mới thay thế cho Luật đầu tư 2005. Luật này được áp […]