Thay đổi đăng ký kinh doanh - Luật Việt Tín
von dieu le
Xem thêm

Thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ

Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ công ty, công ty phải nộp Thông báo về tăng vốn điều lệ  tới Sở Kế hoạch đầu tư. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh […]

tang von
Xem thêm

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Trường hợp tăng vốn điều lệ công ty TNHH, công ty phải nộp Thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ tới Sở kế hoạch đầu tư. Kèm theo Thông báo phải có : – Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm […]

tang von dieu le
Xem thêm

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty phải nộp bản Thông báo về thay đổi vốn điều lệ của công ty kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận […]

chichuyenlogo
Xem thêm

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Khi có nhu cầu đổi tên, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi tên công ty từ việc gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số […]

kinh doanh
Xem thêm

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là loại hình kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới […]

chichuyenlogo
Xem thêm

Thủ tục thay đổi tên công ty

Khi có nhu cầu thay đổi tên công ty, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường […]

chuyen nhuong von
Xem thêm

Quy định về chuyển nhượng vốn góp

Đối với công ty TNHH, việc chuyển nhượng vốn góp được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Trừ một số trường hợp đặc biệt, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng […]

chuyen nhuong von gop
Xem thêm

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp

Đối với công ty TNHH, việc chuyển nhượng phần vốn góp được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Trừ một số trường hợp đặc biệt, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển […]