Công bố sản phẩm - Công bố chất lượng sản phẩm
Xem thêm

Thông tư 19/2012 về công bố thực phẩm

Thông tư số 19/2012/TT-BYT ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Thông tư này quy định trình tự, hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an […]