Ban kiểm soát của công ty TNHH 2 thành viên chịu trách nhiệm trước ai?

Khách hàng hỏi: Trong Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định cụ thể về Ban kiểm soát của công ty TNHH 2 thành viên. Vậy nếu công ty TNHH 2 thành viên lập Ban kiểm soát thì sẽ chịu trách nhiệm trước ai và giám sát hoạt động nào?

Việt Tín trả lời:

Trong Chương II Luật Doanh nghiệp 2014 không có điều nào quy định về Ban kiểm soát của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Mà chỉ có quy định khi công ty có từ 11 thành viên trở lên buộc phải lập Ban kiểm soát.

Điều 55. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Luật không quy định về quyền, trách nhiệm, điều kiện và chế độ làm việc của bộ phận này.

Trong trường hợp bạn hỏi là đối với công ty TNHH hai thành viên, theo quy định tại Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp này vẫn có thể thành lập Ban kiểm soát tùy thuộc vào yêu cầu quản trị của công ty.

Về vấn đề Ban kiểm soát của công ty TNHH 2 thành viên chịu trách nhiệm trước ai?

Theo quy định tại Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty và có quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty. Do đó, công ty có thành lập Ban kiểm soát hay không thì tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng thành viên vì thế trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên.

Về vấn đề Ban kiểm soát sẽ giám sát hoạt động nào?

Về cơ bản chức năng của Ban kiểm soát trong công ty THHH hay công ty cổ phần đều là kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty.

Mặc dù trong Luật không sử dụng nguyên tắc suy diễn. Tuy nhiên trong trường hợp này, nếu công ty bạn muốn thành lập Ban kiểm soát thì có thể tham chiếu các Điều 102, 103, 104, 105, 106, 107 của Luật Doanh nghiệp 2014 để xây dựng và quy định trong Điều lệ của công ty.

Trên đây là tổng hợp câu trả lời mà Việt Tín soạn thảo để gửi tới bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi và chúc bạn thành công!

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận