Đầu tư nước ngoài ở thị trường chứng khoán Việt Nam

0
13

Ngày 19 tháng 08 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình, thủ tục và các nội dung của hoạt động đăng ký đầu tư chứng khoán, bao gồm: hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài; đăng ký mã số giao dịch chứng khoán; thủ tục thay đổi các nội dung liên quan.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quy định nghĩa vụ các bên trong hoạt động đầu tư nước ngoài, bao gồm: nghĩa vụ các bên trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài và nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động đầu tư nước ngoài.

Bộ Tài chính cũng quy định về mức sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Đầu tư nước ngoài ở thị trường chứng khoán Việt Nam
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận