Doanh nghiệp tư nhân là gì?

0
34

Theo Luật doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp tư nhân đã được pháp luật điều chỉnh tương tự giống như đối với một cá nhân kinh doanh hay hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ. Doanh nghiệp tư nhân được côi là một chủ thể kinh doanh, những lại không được coi là một chủ thể của giao dịch dân sự. Được pháp luật công nhận là một tổ chức kinh doanh, nhưng chỉ được phép thực hiện các giao dịch dân sụ với tư cách cá nhân vì theo pháp luật doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là: Doanh nghiệp do một cá nhân tự làm chủ và tự chịu mọi trách nhiệm bằng toàn bộ số tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kỳ một loại cổ phiếu, trái phiếu hay chứng khoán nào khác. Mỗi cá nhân chỉ được thực hiện thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất.

Chủ một doanh nghiệp tư nhân không được phép đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay là thành viên của một công ty hợp danh nào khác. Doanh nghiệp tư nhẫn cũng không được góp vốn và mua cổ phần của các công ty hợp danh, công ty TNHH hay công ty cổ phần khác. Nội dung này được đề cập tới tại quy định về hạn chế mới của Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 so với Luật doanh nghiệp năm 2005.

Khác với các loại hình công ty khác, doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ và vốn điều lệ, mà chỉ có vốn đầu tư do người chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Tài sản được sử dụng vào trong các hoạt động kinh doanh của người chủ doanh nghiệp tư nhân không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Người chủ của doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định tất cả mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có thể trực tiếp hoặc thuê người ngoài quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp thuê người ngoài về làm giám đốc quản lý hoạt động của doanh nghiệp thì người đứng tên thành lập doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu mọi trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu như đối với các loại hình công ty khác có thể có nhiều người làm đại diện theo pháp luật (trong đó phải có giám đốc hoặc tổng giám đốc), thì đối với doanh nghiệp tư nhân, người chủ doanh nghiệp tư nhân luôn luôn và là duy nhất làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Vì vậy, người chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là nguyên đơn, bị đơn hoặc là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp mà có liên quan tới doanh nghiệp.

Trong Luật doanh nghiệp 2014 không quy định về việc cho thuê hoặc bán doanh nghiệp đối với các loại hình công ty (trừ các công ty nhà nước chưa thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), mà chỉ có quy định về việc cho thuê và bán đối với doanh nghiệp tư nhân. Trong thời gian cho thuê, người chủ của doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ và những nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và các chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

 

 

 

Doanh nghiệp tư nhân là gì?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar
wpDiscuz