Hỏi: lương của Giám đốc công ty TNHH

Tôi có một câu hỏi là giám đốc công ty THHH 1 thành viên có được trả lương hàng tháng và tính vào chi phí của công ty hay không?

Khi nghiên cứu điểm 2.5, Mục IV, Phần C http://http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-130-2008-TT-BTC-huong-dan-Luat-Thue-thu-nhap-doanh-nghiep-14-2008-QH12-Nghi-dinh-124-2008-ND-CP/83538/noi-dung.aspx  có quy định thêm trường hợp chủ công ty TNHH 1 TV (do một cá nhân làm chủ) thì tiền lương không được khấu trừ thuế.

“Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ cty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ”;

như vậy, Căn cứ các quy định nêu trên, tiền lương của giám đốc cty TNHH một thành viên (chủ doanh nghiệp) không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

( câu trả lời này chúng tôi có tham khảo của thư viện pháp luật Việt Nam )

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận