Hỏi: phân biệt các loại hình doanh nghiệp nhà nước?

0
11

Xin cho hỏi phân biệt loại hình DN : công ty nhà nước và công ty TNHH 2 thành viên trở lên , trên cơ sở đưa ra các tiêu chí cơ bản để phân biệt?

Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức:

1- Công ty nhà nước:

a- Công ty nhà nước độc lập:
Công ty nhà nước không thuộc cơ cấu tổ chức của Tổng công ty nhà nước.

b- Tổng công ty nhà nước.

2- Công ty trách nhiệm hữu hạn (công tyTNHH):

a- Công ty TNHH nhà nước một thành viên:
Công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.

b- Công ty TNHH nhà nước có hai thành viên trở lên:
Công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước và thành viên khác là tổ chức được
Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3- Công ty cổ phần nhà nước:
Công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: phân biệt các loại hình doanh nghiệp nhà nước?
Đánh giá bài viết