Hỏi: Ai sẽ xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng?

0

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm cho Bộ KH&CN về thanh tra, kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Hiện nay, số lượng cửa hàng kinh doanh vàng trang sức khá lớn. Vậy việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh vàng trang sức sẽ được thực hiện như thế nào?
Cảm ơn ban tư vấn !

Ngày 26/9/2013, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014), trong đó quy định việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng theo hướng như sau:

1. Về kiểm tra: Giao cho Chi cục TC ĐL CL tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường trong hoạt động kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn địa phương theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thanh tra về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường địa phương theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Về thanh tra: Giao cho Thanh tra Sở KHCN tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường trong hoạt động kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn địa phương theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Về xử lý vi phạm: Việc xử phạt vi phạm về chất lượng và đo lường theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Đo lường. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm hành chính sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: Ai sẽ xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng?
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?