Quy chế mới về tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

0
8

Ngày 30 tháng 06 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non tư thục kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGD.

Theo đó, Nhà trường, nhà trẻ tư thục có cơ cấu tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của trường, bao gồm:

1. Hội đồng quản trị (nếu có);

2. Ban kiểm soát;

3. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng;

4. Tổ chuyên môn;

5. Tổ văn phòng;

6. Tổ chức đoàn thể;

7. Các nhóm, lớp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 08 năm 2015, thay thế Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư  28/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy chế mới về tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận