Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh có những quyền gì?

Câu hỏi: Tôi chuẩn bị cùng người bạn thành lập công ty hợp danh do cậu ấy làm đại diện theo pháp luật, xin anh chị cho tôi hỏi thành viên góp vốn trong công ty hợp danh này có những quyền gì? Và căn cứ vào quy định nào? Tôi cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Việt Tín gửi tới bạn câu trả lời như sau:

Các quyền của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh được quy định trong tại Khoản 1 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó thành viên góp vốn của công ty hợp danh được:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ (Quy tắc biểu quyết của thành viên góp vốn do điều lệ quy định. Nhìn chung, thành viên góp vốn bị hạn chế quyền trong công ty hợp danh);

b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty; (Quy định này là một sự hấp dẫn cho thành viên góp vốn trong công ty hợp danh theo nguyên tắc người có vốn, người có công nghệ);

c) Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, sổ biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

d) Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;

đ) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề đã đăng ký của công ty; (tăng quyền cho thành viên góp vốn nhờ uy tín của thành viên hợp danh);

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết hoặc bị Toà tuyên bố là đã chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;

g) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận