Quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp

0
304

Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 ghi nhận các loại hình doanh nghiệp bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân được phép thành lập doanh nghiệp, được phép tồn tại và hoạt động lâu dài.

nghia vu cua doanh nghiep

Quyền của doanh nghiệp

Tại Điều số 07 của Luật doanh nghiệp, có ghi rõ những quyền cơ bản của doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

 1. Doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành, nghề mà luật pháp không cấm.
 2. Doanh nghiệp được tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh của chính doanh nghiệp của mình.
 3. Doanh nghiệp được phép lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn.
 4. Doanh nghiệp chủ động tự tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết các hợp đồng.
 5. Doanh nghiệp được phép kinh doanh xuất, nhập khẩu.
 6. Doanh nghiệp được phép tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
 7. Doanh nghiệp chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh cảu doanh nghiệp.
 8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 9. Doanh nghiệp có thể từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
 10. Doanh nghiệp có thể khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 11. Doanh nghiệp có thể tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 12. Doanh nghiệp có quyền khác theo quy định của luật có liên quan.

Nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 có quy định rõ ràng về những nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp như sau:

1. Đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh khi tiến hành kinh doanh các ngành, nghề được đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng với những quy định của Luật đầu tư và phải bảo đảm duy trì đầy đủ những điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính một cách trung thực, chính xác, đúng thời hạn cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về kế toán và thống kê.

3. Kê khai thuế, thực hiện nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong công ty theo đúng với quy định của pháp luật về luật lao động; không được phép phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong công ty; không được sử dụng người lao động bằng cách cưỡng bức và lao động là trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT và bảo hiểm khác cho người lao động theo đúng với quy định của pháp luật.

5. Phải bảo đảm và chịu trách nhiệm đối với chất lượng của hàng hóa và các dịch vụ theo tiêu chuẩn được pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã thực hiện đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai các thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo đúng với quy định của điều Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trong trường hợp cơ quan chức năng phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

8. Tuân thủ mọi quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh.

9. Thực hiện tất cả các nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Các đạo luật chuyên ngành phát triển và mở rộng phạm vi quyền của các doanh nghiệp theo những lĩnh vực hoạt động đặc thù.

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp
3 (60%) 2 votes

Gửi Bình Luận

avatar