Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

0
119

Sau khi đáp ứng được các điều kiện  về thành lập trung tâm giới thiệu việc làm, cơ quan, tổ chức thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm chuẩn bị hồ sơ và tiến hành theo trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể:

Điều 9. Trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ thành lập

 1. Cơ quan, tổ chức đề nghị thànhlập đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 01 (một) bộ đến cơ quan, tổ chức thẩm định được quy định tại Điều 11 Nghị định này để thẩm định; đốì với các cơ quan có liên quan để phối hợp hoặc để biết thì chỉ ghi tên các cơ quan đó vào mục nơi nhận của công văn hoặc tờ trình đề nghị thành lập.
 2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải lậpdanh mục hồ sơ theo dõi quá trình xử lý theo quy định.
 3. Hồ sơ gửi là văn bản chính được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập và các tài liệu khác có liên quan theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Điều 10. Xử lý hồ sơ thành lập

 1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo chức năng, thẩm quyền của mình có trách nhiệm xửlý hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy chế làm việc của cơ quan để thẩm định và trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
 2. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thìcơ quan, tổ chức thẩm định yêu cầu cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản giải trình bổ sung hoặc theo ủy quyền của người có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định.
 3. Cơ quan, tổ chức thẩm định chủ trì, phối hợp với cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập hoàn tất hồsơ và các thủ tục theo quy định để trình cơ quan hoặc người có thẩm quyềnquyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 14: “Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.”

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách về dịch vụ thành lập trung tâm giới thiệu việc làm:

 1. Điều kiện cấp phép.
 2. Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.
 3. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 4. Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).
 5. Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động.
 6. Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.
 7. Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.
 8. Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập và Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập thì khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.
 9. Hồ sơ thành lập

Thứ nhất,về hồ sơ thẩm định:

 1. a) Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
 2. b) Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);
 3. c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
 4. d) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Thứ hai, hồ sơ trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập:

 1. a) Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liên quan;
 2. b) Dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục ), cơ quan, tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định.

Hiện nay nhu cầu việc làm của người dân rất lớn, nhiều người đã nảy ra ý tưởng kinh doanh đó là giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, nếu muốn chuyên nghiệp, hợp pháp, được pháp luật bảo vệ, được mọi người tin tưởng thì nhiều người khởi nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm. giới thiệu việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Muốn Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm bạn cần phải đáp ứng được những điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trước khi thành lập. Việt Tín với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm giới thiệu việc làm sẽ cung cấp cho bạn một vài thông tin như sau:

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm thì bạn cần đáp ứng đủ điều kiện thành lập như sau:

 1. Phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 2. Phải có mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng cụ thể.
 3. Trong trường hợp xây dựng trụ sở mới phải có trụ sở làm việc/ đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 4. Cơ sở phải trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc để có thể thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định 196/2013/NĐ-CP; quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức, người lao động.
 5. Cơ sở phải có tối thiểu 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên
 6. Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định 196/2013/NĐ-CP  khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm giới thiệu việc làm đặt trụ sở chính.
 7. Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là các điều kiện thành lập trung tâm giới thiệu việc làm mà bạn cần đáp ứng đúng và đủ nếu muốn thành lập trung tâm dịch vụ việc làm. Khi có thể đáp ứng đủ các điều kiện trên thị bạn cần chuẩn bị hồ sơ, tiến hành làm thủ tục theo trình tự. Thủ tục thành lập được quy định rõ trong nghị định số 55/2012/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 28/6/2012 về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Việt Tín, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm giới thiệu việc làm. Thay vì phải vất vả tìm hiểu thủ tục, điều kiện thành lập tốn thời gian công sức thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Việt Tín, chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về giới ngành nghề kinh doanh giới thiệu, môi giới việc làm. Sau đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp bạn soạn thảo hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ để xin cấp phép thành lập. Chuyên viên của Việt Tín sẽ thay bạn làm việc với cơ quan chức năng giúp bạn thành lập trung tâm giới thiệu việc làm nhanh chóng.

Việt Tín với đội ngũ chuyên viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế luôn tư vấn nhiệt tình, rõ ràng, tiết kiệm thời gian và đặc biệt là chi phí dịch vụ hợp lý, dịch vụ chuyên nghiệp chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ!

Quý khách có nhu cầu thành lập trung tâm giới thiệu việc làm hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của Luật Việt Tín theo địa chỉ sau để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ chi tiết theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất hân hạn được hợp tác với quý khách!

 

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar