5 Phương thức tổ chức lại doanh nghiệp

Việc tổ chức lại doanh nghiệp hay còn được gọi là cải tổ lại doanh nghiệp có tất cả 5 phương thức tải tổ là: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đây chúng tôi sẽ tiến hành để các bạn hiểu rõ hơn về từng phương thức cải tổ doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần
5 Phương thức tổ chức lại doanh nghiệp
  1. Chia doanh nghiệp là việc mà công ty TNHH hay công ty cổ phần có thể tiến hành thực hiện chia các cổ đông, thành viên và tái sản của công ty để thành lập lên 2 hoặc nhiều công ty mới khác.
  2. Tách doanh nghiệp là việc mà công ty TNHH hay công ty cổ phần có thể thực hiện bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (ở đây công ty được gọi là công ty bị tách) để tiến hành thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới ( các công ty ở đây được gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách.
  3. Hợp nhất doanh nghiệp là việc mà 2 hoặc nhiều công ty (các công ty bị hợp nhất) tiến hành hợp nhất thành một công ty mới (ở đây được gọi là công ty hợp nhất), đồng thời sẽ chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh của các công ty bị hợp nhất.
  4. Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty có thể thực hiện sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ các tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty hiện có của công ty sang công ty nhận sáp nhận, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
  5. Chuyển đổi loại hình kinh doanh sẽ được chia ra làm trường hợp đó là: Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần; Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên; Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; Chuyển đổi công ty tư nhân thành công ty TNHH. Trong đó việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH là rác rối nhất về thủ tục pháp lý, do việc thực hiện chuyển đổi từ trách nhiệm vô hạn sang trách nhiệm hữu hạn. Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 có quy định rõ, khi tiến hành thực hiện chuyển đổi loại hình kinh doanh thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện 1 trong các điều kiện: “có thỏa thuận bằng văn bản với các ban hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó”. Tuy nhiên Luật lại chưa có các quy chế để giải quyết các vấn đề trong trường hợp đó là doanh nghiệp tư nhân đã chuyển đổi thành công ty TNHH nhưng các bên hợp đồng lại không hề hay biết.
Cần đắn đo cho việc cải tổ, tổ chức lại doanh nghiệp

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhà nước đang là công ty TNHH thành công ty cổ phần. Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước không được đề cập tới Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 mà được quy định tại Luật quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014. Theo đó, cổ phần hóa được quy định là một trong các hình thức chuyển đổi quyền sở hữu doanh nghiệp nhà nước với 3 phương thức như sau:

Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty; Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc vừa kết hợp bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty.

Xem thêm: https://viettinlaw.com/to-chuc-lai-giai-the-va-pha-san-doanh-nghiep.html

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận