Chính sách mới về Bảo hiểm thất nghiệp

0
54

Ngày 31 tháng 07 năm 2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số vấn đề về Bảo hiểm thất nghiệp.

bao hiem that nghiep

Thông tư này nêu rõ:

Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động (HĐLĐ) đều thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đang tham gia BHTN theo HĐLĐ có hiệu lực đầu tiên thì khi chấm dứt hoặc thay đổi HĐLĐ đang tham gia BHTN dẫn đến người lao động không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN thì người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN của HĐLĐ kế tiếp theo quy định của pháp luật thì phải lập và nộp hồ sơ tham gia BHTN của người lao động cho tổ chức BHXH.

Trường hợp trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 người sử dụng lao động đã giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng với người lao động và đang thực hiện HĐLĐ này, tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015, HĐLĐ nêu trên còn ít nhất 03 tháng thì người sử dụng lo động phải tham gia BHTN cho người lao động kể từ 01 tháng 01 năm 2015.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2015, tuy nhiên các chế độ nêu trên đều được áp dụng kể từ 01 tháng 01 năm 2015.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here