Giải đáp các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp liên quan tới chính sách thuế

0
45

Phúc đáp lại những vướng mắc khi triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Maxport Limited (Việt Nam), ngày 21/07/2017 vừa qua, Cục Thuế Hà Nội đã có công văn số 49148/CT-TTHT giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn liên quan tới chính sách Thuế.

Giải đáp các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp liên quan tới chính sách thuế

Theo công văn 49148/CT-TTHT, nếu công ty Maxport Limited (Việt Nam) có phát sinh thêm các hoạt động có liên quan tới hoạt động chuyển nhượng “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy dệt may công nghệ cao”, thì có thể tùy vào tình hình phát sinh thực tế của công ty và dựa theo các quy định sau đây để có thể nghiên cứu và áp dụng:

Theo Điều 45 của Luật đầu tư Nghị định số 67/2014/QH13 được ban hành bắt đầu từ ngày 26/11/2014 do Quốc hội quy định: nhà đầu tư có quyền tự do chuyển nhường toàn bộ hoặc một phần của dự án cho các nhà đầu tư khác nếu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau: Không thuộc một trong các trường hợp bị chấp dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều số 48 trong Luật đầu tư; Trong trường hợp nếu chuyển nhượng cho các nhà đầu tư nước ngoài thì phải đáp ứng được điều kiện về đầu tư áp dụng đối với các nhà đầu tư nước ngoài; Tuân thủ theo các điều kiện của pháp luật về Luật đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Và tuân thủ theo các quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Trong trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần tiến hành nộp hồ sơ theo quy định và hướng dẫn theo Khoản 01 Điều số 33 của Luật đầu tư và phải kèm theo hợp đồng chuyện nhượng dự án đầu tư để được điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, là việc thi hành Luật về Thuế GTGT theo Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ban hành ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn chi tiết đối với việc áp dụng một số điều Luật về Thuế GTGT. Cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy đinh tại Khoản 04 Điều số 05 Thông tu 219/2013/TT-BTTC.

Quy định về thuế suất GTGT là 10% đã được hướng dẫn tại Điều số 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Theo đó, mức thuế suất 10% sẽ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 04, Điều 09 và Điều 10 của Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT được nêu tại Điều 10, Điều 11 sẽ được áp dụng một cách thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại…