Hỏi: Thế nào là lợi ích của cổ đông thiểu số?

Trong báo cáo tài chính của một số công ty cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán, tôi thấy có chỉ tiêu “lợi ích của cổ đông thiểu số”. Tôi chưa rõ lắm về khái niệm này, đề nghị tòa soạn giải thích giúp.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, lợi ích của cổ đông thiểu số được định nghĩa là một phần của kết quả hoạt động thuần và giá trị tài sản thuần của một công ty con được xác định tương ứng cho các phần lợi ích không phải do công ty mẹ sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con bị hợp nhất được xác định và trình bày trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất thành một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần nợ phải trả và phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty mẹ. Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần bao gồm:

  • Giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định phù hợp với chuẩn mực kế toán “Hợp nhất kinh doanh”;
  • Phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh.

Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận