Hỏi: Điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được thực hiện như thế nào?

0
39

Tôi là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần tại Quận 1, tỷ lệ góp vốn của tôi chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ, Công ty này được thành lập cách đây gần 01 năm. Nay vì một số lý do cá nhân, tôi muốn chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần này cho 01 cá nhân khác. Vì vậy, tôi muốn biết điều điện để tôi chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này và trình tự, thủ tục thực hiện việc này như thế nào?

Cảm ơn anh chị !

1. Về điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập:

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005 có quy định: “Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Như vậy, dẫn chiếu quy định này vào trường hợp cụ thể của anh, việc chuyển nhượng số cổ phần này sẽ được thực hiện theo hai trường hợp sau:

1. Chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác, trong trường hợp này được tự do chuyển nhượng.

2. Chuyển nhượng cho 01 người khác không phải là cổ đông sáng lập, trong trường hợp này phải thỏa mãn điều kiện là phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Về trình tự, thủ tục thực hiện:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, Công ty phải gửi hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thông báo về việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bạn vướng mắc thủ tục hồ sơ có thể liên hệ ngay tới Việt Tín để được giải đáp !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here