Hỏi: văn phòng đại diện có chức năng kinh doanh không?

0
648

Theo luật doanh nghiệp: 60/2005/QH11;
Điều 37. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.
4. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đó.
5. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định.

Theo anh chị Việt Tín thì VPĐD có chức năng kinh doanh không?

Cảm ơn anh chị !

Theo quy định tại khoản 1,2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp thì:

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
Căn cứ vào quy định trên thì trong trường hợp Doanh nghiệp chỉ phát sinh hoạt động giao dịch với khách hàng, đại diện theo uỷ quyền của Doanh nghiệp mẹ thì Doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện.
Nếu Doanh nghiệp có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài trụ sở chính, bao gồm cả chức năng đại diện theo uỷ quyền thì doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động với hình thức Chi nhánh.
Như vậy văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh, nếu phát sinh kinh doanh thì phải thành lập chi nhánh công ty !
Chúc bạn thành công !
Hỏi: văn phòng đại diện có chức năng kinh doanh không?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận