Hỏi: ai có thẩm quyền dự họp Hội đồng quản trị

0
137

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần A tiến hành họp nhưng không mời Ban Kiểm soát. HĐQT thông qua các quyết định tại cuộc họp với 100% phiếu biểu quyết. Ban Kiểm soát tuyên bố quyết định của HĐQT là không có giá trị pháp lý vì không mời họp Ban Kiểm soát.
Cảm ơn anh chị !

Việc không mời họp Ban Kiểm soát có làm vô hiệu cuộc họp của HDQT không? Theo quy định tại Khoản 7 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2005: “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị”. Như vậy, về mặt thủ tục, phải mời thành viên Ban Kiểm soát dự họp. Trong tình huống trên, người triệu tập họp Hội đồng quản trị không mời thành viên Ban Kiểm soát dự họp là vi phạm thủ tục nên cuộc họp Hội đồng quản trị không có giá trị pháp lý.

Nếu quyết định vẫn được thi hành thì Ban Kiểm soát có quyền đình chỉ thực hiện không? Theo quy định tại Khoản 8 Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Ban Kiểm soát được “thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông”. Như vậy, nếu Điều lệ công ty có quy định hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định rằng Ban Kiểm soát có quyền đình chỉ thực hiện các quyết định không có giá trị pháp lý của Hội đồng quản trị thì Ban Kiểm soát mới có quyền này. Nếu không thì quyết định của Hội đồng quản trị vẫn phải được thi hành.

Ban Kiểm soát không có quyền hủy nhưng lại muốn hủy quyết định trên của HDQT thì cần phải làm gì? Khi quyết định của Hội đồng quản trị vẫn được thi hành thì nếu Ban Kiểm soát không có quyền hủy nhưng lại muốn hủy quyết định trên của Hội đồng quản trị thì phải tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để hủy quyết định nói trên của Hội đồng quản trị.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 97 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Ban Kiểm soát trước hết phải đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Hội đồng quản trị sau 30 ngày không tiến hành triệu tập thì Ban Kiểm soát mới có quyền triệu tập. Sau khi Đại hội đồng cổ đông họp (do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát triệu tập) sẽ bỏ phiếu để hủy quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 96 Luật Doanh nghiệp 2005.

Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là: Khi Ban Kiểm soát yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để hủy quyết định do chính Hội đồng quản trị ban hành thì liệu Hội đồng quản trị có triệu tập không? Và khi Ban Kiểm soát trực tiếp triệu tập Đại hội đồng cổ đông thì liệu các cổ đông có biểu quyết hủy khi mà chính họ hoặc đại diện của họ đang tại vị ở vị trí thành viên Hội đồng quản trị?

Vấn đề này gây tranh cãi từ khi xây dựng Luật Doanh nghiệp 2005. Chính vì vậy, Luật Doanh nghiệp 2005 đã để ngỏ trường hợp này bằng cách trao cho cổ đông tự quyết định. Khoản 8 Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định Ban Kiểm soát được “thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông”

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here