Hỏi: cơ quan có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị”.
Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty”.
Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ thì cơ quan nào có quyền bầu, miễn và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị? Hội đồng quản trị có quyền bầu, miễn và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị không?

Theo quy định tại Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Nguyên tắc, cơ quan nào bầu thì cơ quan đó sẽ có quyền miễn, bãi nhiệm. Như vậy, Hội đồng quản trị sẽ có quyền miễn và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận