Hỏi: người đại diện theo pháp luật của Công ty

Luật Doanh nghiệp quy định “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty” (Điều 95), “Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác” (khoản 1 Điều 111).
Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty” (khoản 1 Điều 27). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty ghi: Đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
Trường hợp này thì ai đang là người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị hay là Tổng giám đốc)? Nếu Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo quy định tại Điều lệ) thì trường hợp Hội đồng quản trị thay đổi Tổng giám đốc là người khác thì Công ty có thể thực hiện thay đổi đại diện theo pháp luật trong đăng ký kinh doanh được không?

Mong anh chị trả lời sớm !

Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định tại Điều lệ. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty thì Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trường hợp Hội đồng quản trị thay đổi Tổng giám đốc mà Điều lệ Công ty đã quy định “Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty” thì Công ty phải thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

 Chúc thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận