Hỏi: có được hưởng lương kiêm nhiệm khi thực hiện nhiều dự án đầu tư cùng lúc?

Anh chị cho tôi hỏi công ty tôi là DN 100% vốn nhà nước. Hiện tại công ty đang thực hiện cùng 1 lúc 3 dự án Đầu tư XDCB ( D.Án ODA vay ưu đãi của Ngân hàng thế giới WB, công ty là Chủ đầu tư; Dự án vay N/Hàng phát triển châu á ADB, UBND Tỉnh là Đ/Vị Chủ quản, C/Ty thực thi 1 Hợp phần trong 5 Hợp phần của Dự án; và D.Án đầu tư, cải tạo, nâng cấp do công ty tự làm). Chúng tôi là những cán bộ nghiệp vụ thuộc các phòng ban của công ty được điều động về Ban QLDA làm việc chuyên trách thực hiện cả 3 dự án. Đang hưởng 100% lương tại dự án đầu tiên áp dụng theo thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009; quyết định số198/1999/QĐ-TTg ngày 30/09/1999 và thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 7/4/2010. Vậy chúng tôi có được hưởng lương kiêm nhiệm ở 2 dự án còn lại không? Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty tôi kiêm nhiệm luôn giám đốc, trưởng ban dự án của các dự này. Vậy có được hưởng lương kiêm nhiệm của các dự án này không? Nếu có thì tỷ lệ là bao nhiêu? ( Hiện tại Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mới chỉ hưởng lương theo hạng DN tại công ty).

Mong anh chị trả lời sớm !

Theo thông tin của bạn, trong 3 dự án đầu tư xây dựng cơ bản (đầu tư XDCB) công ty bạn đang làm có 2 dự án được tài trợ bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng thế giới (WB). Do vậy, Ban QLDA ODA của Công ty bạn thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Đối với các Ban QLDA ODA đầu tư XDCB, Điều 2, Khoản 2 Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 quy định: “Tiền lương và phụ cấp quản lý dự án của cán bộ, viên chức làm việc tại BQLDA ODA đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) chuyên trách được thành lập theo Quyết định của chủ dự án hoặc cơ quan chủ quản áp dụng quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản khác có liên quan”.

– Điều 3, Khoản 2, Thông tư 219/2009/TT-BTC có quy định: “Phụ cấp quản lý dự án ODA theo quy định ở Khoản 1, Điều 3 của Thông tư không áp dụng đối với các BQLDA ODA XDCB.

Như vậy, Công ty của bạn đang thực hiện 3 dự án đầu tư XDCB thì áp dụng việc trả lương và phụ cấp lương cho các cán bộ làm việc chuyên trách của Công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính nêu trên.

Đối với khoản phụ cấp quản lý dự án ODA (kiêm nhiệm hoặc không kiêm nhiệm), Khoản 1, Điều 3, Thông tư 219/2009/TT-BTC chỉ quy định việc hưởng phụ cấp quản lý dự án ODA đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế hành chính sự nghiệp được phân công làm kiêm nhiệm quản lý dự án.

Trường hợp, công ty bạn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc, Trưởng Ban QLDA không phải là đối tượng quy định tại Thông tư 219/2009TT-BTC. Tiền phụ cấp quản lý dự án của Giám đốc, Trưởng ban QLDA ODA của Công ty bạn do Chủ đầu tư dự án quyết định.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận