Hỏi: bán doanh nghiệp

Khi chủ doanh nghiệp tư nhân muốn bán doanh nghiệp,chỉ đăng báo mà không thông báo cho chủ nợ liệu có được không?
Em xin cảm ơn !

Trong luật doanh nghiệp:

Để bán doanh nghiệp, các bên mua và bán phải làm các thủ tục sau: Chủ doanh nghiệp tư nhân (bên bán) phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh biết về việc bán doanh nghiệp. Thông báo phải được lập thành văn bản và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 15 ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp. Nội dung của thông báo nêu rõ tên, trụ sở, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong cũng như cách giải quyết các hợp đồng đó. Người mua doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác. Người mua và người bán doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về pháp luật lao động.

Như vậy khi bán doanh nghiệp chủ doanh nghiệp không nhất thiết phải thông báo cho chủ nợ vì trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vẫn còn kéo dài sau khi bán doanh nghiệp !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận