Hỏi: quy định pháp luật về tăng vốn điều lệ dưới phương thức phát hành thêm cổ phiếu

0
64

Cổ phiếu của doanh nghiệp tôi đang niêm yết trên HOSE, doanh nghiệp có tăng vốn điều lệ dưới phương thức phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đăng ký hồ sơ tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan này đã không đồng ý với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông công ty về việc này mà yêu cầu công ty chúng tôi phải cấp bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông của công ty. Vấn đề này pháp luật quy định ra sao?

Cảm ơn anh chị !

Việc tăng vốn điều lệ dưới phương thức phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho các nhà đầu tư mới đồng nghĩa với việc Công ty thực hiện hai công việc (i) chào bán thêm cổ phần mới; và (ii) sửa đổi Điều lệ Công ty (điều khoản có liên quan đến Vốn Điều Lệ).

Theo quy định của Điều 104, Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức: (i) biểu quyết tại cuộc họp; hoặc (ii) lấy ý kiến bằng văn bản và quyết định được thông qua theo Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị pháp lý như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Tuy nhiên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, thì các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 104 Luật Doanh nghiệp:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Thông qua định hướng phát triển công ty;

c)Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.”

Do đó, ngoại trừ Điều lệ của doanh nghiệp bạn có quy định khác, thì Quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu để chào bán phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, không thể tiến hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, như quy định tại điểm a và c như trên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here