Hỏi: nguyên tắc xây dựng điều lệ công ty là gì?

0
76

Em muốn xây dựng bản điều lệ công ty nhưng em chưa biết làm thế nào, vậy xin hỏi anh chị nguyên tắc viết là gì ? cần lưu ý những gì ?

Cảm ơn anh chị Việt Tín!

Việc xây dựng điều lệ công ty cần dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Không được trái pháp luật;
  • Không được xâm phạm đến lợi ích của bên thứ 3;
  • Tự nguyện và thỏa thuận trong giới hạn pháp luật quy định.

Do vậy, khi xây dựng điều lệ công ty cần phải chú ý các nội dung sau đây:

– Điều lệ công ty là một hợp đồng nhiều bên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận để quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, tổ chức quản lý, hoạt động của công ty.

– Điều lệ không được trái với các quy định của pháp luật.

– Điều lệ phải có đủ các nội dung chủ yếu quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005. Có nhiều quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 cho phép tự thỏa thuận trong điều lệ, nhưng các thỏa thuận này không vượt qua giới hạn “trần” và “sàn” và có thể quy định một số nội dung khác như giải quyết tranh chấp, thanh lý tài sản…

Ngoài ra, khi soạn thảo điều lệ, cần chú ý làm rõ một số nội dung sau:

  • Thể thức thông qua quyết định của từng co quan trong cơ cấu tổ chức quản lý, nguyên tắc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên;
  • Nguyên tắc định giá doanh nghiệp;
  • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp, các tỷ lệ áp dụng cho các trường hợp triệu tập cuộc họp, thông qua các nghị quyết, quyền triệu tập họp Đại hội thành viên, Đại hội đồng cổ đông;
  • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thử tục thanh lý tài sản công ty, thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here