Hỏi: những hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

0
42

Những hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?
Cảm ơn anh chị !

Điều 66 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định những hạn chế đối với chủ sỡ hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

“1. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chuyển nhượng.

2. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn”.

Quy định này nhằm ngăn chặn sự điều chuyển tài sản bằng quyết định hành chính trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước. Đồng thời làm thay đổi thói quen quản trị công ty theo mệnh lệnh hành chính trong các công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here