Hỏi: về chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc

Công ty cổ phần của mình có giám đốc hiện đang là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, hiện tại công ty đang muốn bầu ra một chủ tịch hội đồng quản trị để có thể bãi miễn giám đốc khi cần. vậy cho mình hỏi chủ tịch hội đồng quản trị khi được bầu có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như giám đốc không và khi làm chủ tịch hội đồng quản trị thì có được làm việc trong nhà nước như kho bạc, hải quan…không?

Cảm ơn các luật sư !

Khoản 1, Điều 111, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:
“1. Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác”.
Theo quy định trên, có hai phương án bầu Chủ tịch HĐQT:

– Phương án 1: Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT và trực tiếp bầu Chủ tịch HĐQT trong số những người được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT.
– Phương án 2: Đại hội đồng cổ đông chỉ bầu ra HĐQT, sau đó, Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT trong số những thành viên của HĐQT.
Phương án được lựa chọn phải quy định trong Điều lệ công ty.

Về vấn đề bạn hỏi khi làm chủ tịch HĐQT có được làm việc Nhà nước hay không thì xin thưa với bạn là được bạn ạ. Nhưng khi làm việc Nhà nước thì người đó không được giữ các chức danh mà Nhà nước quy định người này không được làm. Các vị trí làm việc trong Nhà nước hết sức đa dạng chứ không phải chỉ là công chức hay viên chức bạn nhé !

Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận