Hỏi: quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị ?

Xin chào anh chị ban tư vấn !
Tôi muốn biết quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần ạ !
Chân thành cảm ơn !

Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ được thêm hoặc bớt nhiệm vụ và quyền hạn tùy thuộc vào điều lệ của công ty của bạn, nhưng sẽ có những quyền hạn nhất định sau:

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
  2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;
  3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;
  4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
  5. Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông;
  6. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận