Hỏi: về việc bán doanh nghiệp tư nhân

0
22

Doanh nghiệp tư nhân của tôi đã hoạt động hơn 10 năm, nay tôi bán hết toàn bộ cơ sở cho chủ mới, hỏi:

– Thủ tục gồm những gì? Phải làm việc với những cơ quan nào có liên quan trong việc giải thể?

Bạn phải làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu với Sở Kế hoạch Đầu tư, Quyết toán với cơ quan thuế., Luật DN quy định:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

  1. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp;
  2. Tên, địa chỉ của người mua;
  3. Tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp;
  4. Tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ;
  5. Hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật này.

Thân ái

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here