Hỏi: phê duyệt Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp

0
39

Bạn tôi làm thủ tục đăng ký cty TNHH 1 thành viên, bạn tôi đã xây dựng điều lệ hoạt động theo đúng quy định,

Xin hỏi Luật sư thì điều lệ hoạt động này có cần phải có sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không? cơ quan nào có trách nhiệm phê duyệt điều lệ này? Căn cứ văn bản nảo? ( vì tôi thấy trong Luật doanh nghiệp 2005 không thấy đề cập đến việc phê duyệt)

Rất mong được Luật sư tư vấn cho !

Khi thành lập doanh nghiệp, bạn làm hai bản điều lệ. Một bản nộp sở kế hoạch đầu tư (nộp kèm các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký), một bản lưu tại trụ sở công ty. Sau khi hồ sơ hợp lệ, bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản điều lệ là cơ sở quan trọng quy định nội dung hoạt động của công ty.
Bản Điều lệ không cần sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu Điều lệ có nội dung gì chưa phù hợp với quy định của pháp luật, chuyên viên xử lý hồ sơ thành lập doanh nghiệp của bạn sẽ yêu cầu sửa đồi, khi đó bạn sửa nội dung của cả hai bản điều lệ.
Trân trọng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here