Hỏi: thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

0
188

Luật sư cho tôi hỏi: thủ tục giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần gồm những gì. và giảm cổ đông trong công ty do trong công ty có 1 cổ đông không góp vốn.

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần

  1. Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
  2. Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
  3. Bản sao biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).
  4. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;
  5. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
  6. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
  7. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Ghi chú: Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó. Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn trong thông báo tại mục 1 nêu trên. Vốn điều lệ của công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán.

Bạn cần làm thủ tục thông báo lên sở KHDT thông báo về việc giảm thành viên do không góp đủ vốn, nhưng bạn lưu ý là nếu bạn giảm thành viên còn hai thành viên công ty bạn sẽ trở thành công ty tnhh nhé !

Cảm ơn đã chia sẻ thắc mắc với chúng tôi ! Trường hợp vướng mắc các thủ tục hồ sơ có thể liên hệ trực tiếp tới Việt Tín để được tư vấn miễn phí.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here