Hỏi: quy định về việc sử dụng thặng dư vốn

0
41

toi muốn hỏi anh chị các phương án sử dụng Thặng dư vốn và quy định ở Văn bản nào?
Cảm ơn ạ !

Thặng dư vốn từ phát hành cổ phiếu là khoản tiền còn dư ra khi doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu vì mục đích tăng thêm vốn điều lệ phục vụ hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, hoặc cụ thể đầu tư vào một dự án nào đó.

Về nguyên tắc, khoản thặng dư vốn này cũng nằm trong nguồn vốn và được hạch toán chung vào vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng nguồn vốn này trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng mục đích sử dụng vốn ghi trong phương án phát hành thêm cổ phiếu đã được phê duyệt.

Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành việc phát hành, doanh nghiệp có thể sử dụng phần thặng dư để chia lại cho các cổ đông dưới dạng cổ phiếu thưởng (làm tăng vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành). Doanh nghiệp cũng có thể hoàn tiền lại cho cổ đông, hoặc chuyển sang sử dụng với mục đích khác với mục đích ban đầu nếu phương án phát hành là để phục vụ cho một dự án cụ thể nào đó và doanh nghiệp thực sự không cần đầu tư thêm vào dự án đó ngoài số vốn dự định sử dụng trong phương án phát hành.

Phần thặng dư vốn phát hành không được phép đưa vào quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here