Hỏi: Chuyển nhượng cổ phần cho người không phải cổ đông công ty

0
187

Công ty em là công ty cổ phần được cấp GCN ĐKKD lần đầu tháng 5 năm 2009, có tất cả 4 cổ đông sáng lập, nay có 3 trong số 4 cổ đông sáng lập (mỗi người sở hữu 25% cổ phần phổ thông) muốn chuyển nhượng cổ phần cho các cá nhân khác không phải cổ đông của công ty thì có được không ạ?

Trường hợp của bạn Cổ đông hoàn toàn có quyền chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông của Công ty, bạn tham khảo Điều 84 Luật Doanh Nghiệp:

Điều 84. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

1. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

Chúc bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here