Hỏi: Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông có hợp pháp?

Ngày 20-03-2010,Công ty Cổ phần XYZ tiến hành họp Đại Hội đồng cổ đông,thỏa mãn đủ các điều kiện của Luật Doanh nghiệp 2005. Sau một ngày làm việc, tới 8.00h tối,mặc dù họp chưa xong nhưng vì điều kiện đã quá muộn, Đại Hội đồng cổ đông nhất trí sẽ họp tiếp vào ngày 27-03-2010. Vậy cuộc họp ngày 27-03-2010 có hợp pháp không?

Theo quy định tại khoản 3 điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận (trừ trường hợp quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tổ chức lại, giải thể công ty…thì tỷ lệ này là 75%). Luật Doanh nghiệp 2005 cũng không quy định việc họp hội đồng cổ đông phải diễn ra liên tục và trong 1 ngày. Do đó nếu tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2010 các cổ đông (ít nhất  65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp) biểu quyết nhất trí sẽ họp tiếp vào ngày 27/03/2010 thì cuộc họp ngày 27/3/2010 vẫn được công nhận là hợp pháp.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận