Hỏi: Phạm vi trách nhiệm của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn?

0
54

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có ràng buộc kinh tế với công ty hay không?
Cảm ơn ban tư vấn !

– Tại điểm b khoản 1 điều 38 Luật Doanh nghiệp 2005  quy định “thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp”.

– Khoản 1 điều 63 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Như vậy thành viên Công ty TNHH chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn thành viên cam kết góp.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here