Không có quy định về hợp đồng thành lập doanh nghiệp

0
42

Luật doanh nghiệp được sửa đổi năm 2014 có quy định, người thành lập doanh nghiệp được đăng ký thực hiện các loại hợp đồng phục vụ cho công việc thành lập và những hoạt động trước và trong quá trình thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trong trường hợp nếu doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp mà hợp đồng hai bên đã có thỏa thuận khác. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người đứng tên ký kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp có liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Không có quy định về hợp đồng thành lập doanh nghiệp

Trong luật không có quy định về hợp đồng hợp tác thực hiện thành lập doanh nghiệp, để làm cơ sở thành lập công ty trong trường hợp công ty có từ 2 hoặc 3 thành viên hoặc cổ đông trở lên. Trên thực tế, có rất nhiều cá nhân và pháp nhân tham gia vào thành lập công ty vẫn ký các hợp đồng thành lập công ty tương tự như hợp đồng liên doanh đối với lĩnh vực đầu tư nước ngoài như trước kia. Trong trường này chung ta có thể hiểu đây là một trong các loại hợp đồng “hợp đồng dịch vụ tư vấn thành lập công ty và các hoạt động của doanh nghiệp”.

Tuy nhiên, nếu muốn được đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để bắt đầu hình thành nên một pháp nhân, thì không chỉ dừng lại ở việc “người tiến hành thực hiện thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng”, mà phải có một loạt các hoạt động tương tự như đối với một công ty đã được thành lập. Đó là công nhận tư cách cổ đông hoặc thành viên của công ty, thông qua điều lệ công ty, xác định người đại diện theo pháp luật của công ty,… Tất cả những việc này đều được côi là yếu tố quyết định chứ không phải trù bị.

Nhưng trong Luật doanh nghiệp 2014 lại không quy định rõ ràng về việc trên, dẫn đến không bảo đảm được cơ sở pháp lý để xác định tư cách cổ đông hoặc là thành viên công ty. Vì vậy cũng chưa có đủ cơ sở pháp lý cụ thể để hình thành và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc họp Hội đồng thành viên công ty. Chính vì vậy, cũng không đủ cơ sở pháp lý để thông qua các điều lệ, bầu hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng thành viên và xác định người đại diện theo pháp luật của công ty.

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here