Mẫu tờ khai Hải quan mới

0
77

Ngày 14 tháng 08 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2015/TT-BTC quy định về tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

[24/03/2013 17:41:39] Ð?n nay, c? nu?c dã có 125 Chi c?c H?i quan tri?n khai th?c hi?n th? t?c h?i quan di?n t? (TTHQÐT) theo Ngh? d?nh 87/2012/NÐ-CP, có hi?u l?c t? 2/1/2013; trong dó 17 C?c H?i quan dã tri?n khai t?i 100% Chi c?c tr?c thu?c. Ðã có hon 28 nghìn doanh nghi?p th?c hi?n TTHQÐT, d?t trên 92% s? lu?ng doanh nghi?p xu?t kh?u, nh?p kh?u c?a c? nu?c; kim ng?ch xu?t nh?p kh?u qua TTHQÐT d?t trên 33 t? USD, chi?m 91% t?ng kim ng?ch xu?t nh?p kh?u c? nu?c. Trong ?nh: Nhân viên Chi c?c H?i quan c?a kh?u C?ng H?i Phòng khu v?c I (C?c H?i quan H?i Phòng) th?c hi?n TTHQÐT. ?nh: Hoàng Hùng - TTXVN

Theo quy định của Thông tư này, những đối tượng phải khai tờ khai Hải Quan khi xuất cảnh, nhập cảnh bao gồm:

 • Có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi;
 • Có hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập;
 • Có hàng hóa phải nộp thuế: rượu 22 độ trở lên (trên 1, 5 lít) hoặc dưới 22 độ (trên 2 lít) hoặc đồ uống có cồn khác (trên 3 lít), thuốc lá trên 200 điếu, xì gà trên 100 điếu, thuốc lá sợi trên 500g, các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng.
 • Mang theo tiền mặt, kim loại quý, đá quý, vàng,  cụ thể:
  • Ngoại tệ trị giá trên 5000 usd hoặc tiền Việt Nam trị giá trên 15 triệu đồng;
  • Hối phiếu, séc, kim loại quý trị giá từ 300 triệu đồng trở lên;
  • Vàng trang sức, mỹ nghệ có khối lượng từ 300g trở lên;
 • Người nhập cảnh có nhu cầu xác nhận hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt trị giá bằng hoặc thấp hơn 5000 usd.

Mẫu tờ khai Hải quan và các văn bản liên quan được ban hành tại phụ lục kèm theo thông tư 120/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Mẫu tờ khai Hải quan mới
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận