Những giao dịch của công ty TNHH phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

0
61
Những giao dịch của công ty TNHH phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Luật doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 quy định về các hợp đồng, giao dịch có tính chất nhậy cảm, người đại diện theo pháp luật không có thẩm quyền quyết định mà phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên.

Theo đó, những hợp đồng, giao dịch giữa công ty TNHH với những đối tượng sau đây thì phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên:

  • Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty và những người liên quan của họ;
  • Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ và người liên quan của họ.

hop dong cua cong ty tnhh

Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng theo quy định của pháp luật hoặc gây thiệt hại cho công ty.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here