Những hạn chế đối với từng loại cổ phần

0
594

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông và có hoặc không có cổ phần ưu đãi. Trong cổ phần ưu đãi lại bao gồm 4 loại khác nhau: Cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Những hạn chế đối với từng loại cổ phần

Sau khi tổng hợp lại các quy định của Luật doanh nghiệp cho thấy vẫn còn một số hạn chế đối với các loại cổ phần sau:

Thứ nhất, cổ phần ưu đãi biểu quyết không dành cho cổ đông phổ thông, mà chỉ dành cho cổ đông sáng lập và các tổ chức được Chính phủ ủy quyền (thường là các cổ đông nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước).

Thứ hai, ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 năm, kể từ ngày thành lập công ty và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập đương nhiên được chuyên đổi thành cổ phần phổ thông.

Thứ ba, cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi, nhưng cổ phần ưu đãi lại có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thứ tư, trong thời hạn 3 năm, được tính từ ngày thành lập công ty và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người khác không phải cổ đông sáng lập của công ty và phải được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập trong 3 năm này không được áp dụng đối với trường hợp là cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và thực hiện chuyển nhượng số cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Trong Luật doanh nghiệp chỉ đưa ra quy định sau 3 năm thì sẽ tiến hành bãi bỏ hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập và cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập. Như vậy, có chúng ta có thể suy luận rằng, các loại cổ phần ưu đãi khác của cổ đông sáng lập vẫn có hiệu lực, đồng thời hạn chế đối với cổ phần ưu đãi (ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại và các ưu đãi khác nếu có) của cả cổ đông sáng lập và cổ đông thường, thì vẫn không được bãi bỏ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here