Những quyền cơ bản của doanh nghiệp

2

Luật doanh nghiệp 2014 ghi nhận doanh nghiệp bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân được phép thành lập, tồn tại và hoạt động lâu dài.

quyen cua doanh nghiep

Tại Điều 7 Luật doanh nghiệp, những quyền cơ bản của doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

 1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
 2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
 3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
 7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
 8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
 10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 11. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 12. Quyền khác theo quy định của luật có liên quan.

Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Các đạo luật chuyên ngành phát triển và mở rộng phạm vi quyền của các doanh nghiệp theo những lĩnh vực hoạt động đặc thù.

Những quyền cơ bản của doanh nghiệp
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?