Những vướng mắc trong việc hoàn trả thuế GTGT

0
56
Lưu ý về thuế giá trị gia tăng (VAT)

Cử tri của TP. Đà Nẵng đã có những kiến nghị tại Kỳ họp thứ 03 Quốc hội khóa XIV đề nghị Chính phủ xem xét lại cơ chế tạo điều kiện và thuận lợi trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với doanh nghiệp có sản phẩm vừa xuất khẩu, vừa tiêu thụ trong thị trường nội địa.

Theo cử tri, hiện nay việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu thì được thực hiện ngay; trong khi đó, đối với hàng hóa tiêu thụ trong thị trường nội địa thì phải được khấu trừ dần theo niên độ.

Những vướng mắc trong việc hoàn trả thuế GTGT

Đối với vấn đề này, Bộ Tài chính đã có những giải đáp cụ thể tại Công văn số 912/BTC-TCT ngày 19/01/2017 như sau:

Căn cứ theo mục 01, mục 02 tại khoản 03 Điều 01 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế:

“3. Khoản 01 và khoản 02 Điều số 13 được sửa đổi và bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì sẽ được khấu trừ vào trong kỳ tiếp theo…

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn trả lại thuế GTGT theo tháng, quý…”

Căn cứ theo mục 01, mục 03 tại khoản 06 Điều số 01 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi và bổ sung một số điều Luật GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10: Hoàn thuế GTGT:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì sẽ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được sẽ hoàn trả thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì sẽ được khấu trừ tiếp vào tháng, quý tiếp theo.

Ttrường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn lại thuế.

Cơ sở kinh doanh cần phải hạch toán riêng những số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp nếu không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có sản phẩm vừa xuất khẩu, vừa tiêu thụ thị trường nội địa thì cơ sở kinh doanh hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn trả lại thuế GTGT theo tháng, quý.

Trường hợp nếu doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ hoàn thuế hiện tại.

Đối với số thuế GTGT đầu vào phục vụ tiêu thụ nội địa sẽ được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra của doanh nghiệp của các kỳ tính thuế tiếp theo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here