Quy chuẩn mới về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

0
250

Ngày 24 tháng 07 năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (QCVN 86: 2015 BGTVT).

Quy chuẩn này đưa ra những hạn mức cho phép về khí thải của xe và một số điều kiện đối với việc thử nghiệm để xác định các thông số về khí thải, hướng tới mục tiêu hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra do khí thải từ các phương tiện giao thông như xe ô tô.

o.to

Quy chuẩn này không áp dụng cho các loại xe ô tô được thiết kế, chế tạo để chạy trên các loại địa hình và đường không thuộc hệ thống giao thông đường bộ.

Quy chuẩn QCVN 86: 2015 BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT.

Quy chuẩn này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016 cùng với Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, việc áp dụng khí thải mức 4 quy định tại Mục 2 QCVN 86:2015/BGTVT đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here