Thời hạn góp vốn giảm từ 3 năm xuống còn 3 tháng

0
492

Trong Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2005 mới chỉ có quy định về thời hạn thực hiện đăng ký mua của phần khi thực hiện thành lập công ty là 90 ngày (được áp dụng với cả cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông), không có quy định về thời hạn tham gia góp vốn vào công ty TNHH và thời hạn mua vốn góp vào công ty cổ phần khi mới được thành lập. Trong Nghị định số 102/2010/NĐ-CP được ban hành ngày 01-10-2010 của Chính phủ, được hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp (đã hết hiệu lực) có quy định thời hạn để thực hiện tham gia góp vốn khi thành lập công ty TNHH là không vượt quá 3 năm, được tính từ ngày mà công ty đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và thời gian thực hiện bán số cổ phần sữ phát hành thêm của công ty cổ phần cũng có thời hạn là 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn góp vốn giảm từ 3 năm xuống còn 3 tháng

Quy định về tiến độ thực hiện các hoạt động góp vốn và mua cổ phần phát hành thêm có thể kéo dài trong 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, như trên chúng ta đã không đạt được mục tiêu về quản lý doanh nghiệp, gây ra những tác động tiêu cực ngoài mong muốn như: Nhầm lẫn về vốn điều lệ, tạo ra tình trạng khai khống vốn, vốn ảo,… Chính vì vậy, đã làm phát sinh ra các mâu thuẫn, tranh chấp không đang có trong nội bộ của các công ty vào tạo rủi ro cho các bên có liên quan và cho chính công ty cũng như toàn thể nhân viên công ty.

Chính vì những lý do trên, mà Luật doanh nghiệp 2014 đã thay đổi một cách cơ bản về thời hạn góp vốn với quy định “các thành viên phải thực hiện góp vốn phần vốn góp vào công ty đầy đủ và phải đúng loại tài sản như đã cam kết khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty với thời hạn là 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp” và “Các cổ đông phải thanh toán đầy đủ số cổ phần như đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp” trừ trường hợp mà trong điều lệ công ty hoặc trong hợp đồng đăng ký mua cổ phần có quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Đồng thời, Luật doanh nghiệp 2014 đã loại bỏ quy định về việc chào bán số cổ phần đã phát hành thêm khi thành lập công ty. Điều này có nghĩa là các công ty phải thực hiện theo trình tự tăng vốn ngược lại so với Luật doanh nghiệp 2005, tức là các công ty không được phép thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ trước rồi mới tiến hành chào bán cổ phần. Mà phải tiến hành các hoạt động chào bán cổ phần và thực hiện tăng vốn xong rồi các công ty mới được thực hiện các thủ tục thay đổi và ghi nhận vốn điều lệ vào trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2005 có quy định rằng nếu quá thời hạn góp vốn, mua cổ phần, cổ đông vẫn tiếp tục góp vốn, mua cổ phần hoặc trở thành khoản nợ đối với công ty. Còn tại Luật doanh nghiệp 2014 có quy định, nếu sau thời hạn 90 ngày hoặc ngắn hơn, nếu có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ mới thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì sẽ không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác mà Hội đồng quản trị được quyền bán cho người khác. Đặc biệt, công ty phải thực hiện đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và thực hiện thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn là 30 ngày, được tính từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here