TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP CHI NHÁNH Ở VIỆT NAM KHÔNG?

Cho tôi hỏi tổ chức khoa học công nghệ nước ngoài có được thành lập chi nhánh tại Việt Nam hay không? Nếu có quyền và nghĩa vụ của đơn vị này như nào khi đi vào hoạt động.

Tổ chức khoa học công nghệ nước ngoài hoàn toàn có quyền thành lập chi nhánh và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Điều kiện để được thành lập cụ thể như sau:

 •  Là tổ chức khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức quốc tế, quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký hoạt động;
 • Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam;
 • Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập;
 •  Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.
 • Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà Việt Nam có nhu cầu;
 • Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 •  Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.
 •  Chi nhánh phải có ít nhất 03 (ba) người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 (một) người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại chi nhánh.
 •  Chi nhánh phải có trụ sở như đối với tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

Hồ sơ thành lập chi nhánh cho tổ chức khoa học công nghệ nước ngoài:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài ký (Mẫu 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN);
 •  Bản sao điều lệ tổ chức và hoạt động của chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh;
 •  Bản sao giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký hoạt động xác nhận. Trong trường hợp giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của tổ chức, cá nhân thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;
 •  Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trong năm tài chính gần nhất của tổ chức khoa học và công nghệ;
 •  Lý lịch tư pháp người đứng đầu chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài;
 •  Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép đặt trụ sở của chi nhánh.

Đối với bản sao điều lệ tổ chức và hoạt động của chi nhánh, bản sao giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài, báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trong năm tài chính gần nhất và lý lịch tư pháp người đứng đầu chi nhánh phải được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận