Việc quản lý và sử dụng con dấu của các doanh nghiệp

0
234

Theo Điều số 15 tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19-10-2015 của Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp được quy định như sau:

1. Các doanh nghiệp đã được thành lập trước ngày 01-07-2015 sẽ được tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp trước đó mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì tiến hành thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo đúng quy định về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trong trường hợp doanh nghiệp đã được thành lập trước ngày 01-07-2015 muốn làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu đang và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đang sử dụng cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

Việc quản lý và sử dụng con dấu của các doanh nghiệp

3. Với trường hợp doanh nghiệp đã được thành lập trước ngày 01-07-2015 mà bị mất con dấu, mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đã được cấp trước đó thì doanh nghiệp được làm lại con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời phải thông báo về việc mất con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

4. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và màu mực dấu;

c) Hủy mẫu con dấu.

5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here